Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

Ανακεφαλαίωση οδηγιών για την εύρυθμη λειτουργία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας

Ανακεφαλαίωση οδηγιών για την εύρυθμη λειτουργία των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας


IKA
Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Π51/14/22.5.2013
Α. ΠΡΩΤΟΕΙΣΑΚΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

α) για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας, ή γήρατος με ειδικές διατάξεις (π.χ. Ν.612/77) β) για χορήγηση επιδόματος απολύτου αναπηρίας/συμπαράστασης ετέρου προσώπου, γ) για χορήγηση παραπληγικού επιδόματος (εξωϊδρυματικό) και δ) για προσαύξηση σύνταξης λόγω αναπήρου τέκνου.
► Αναζητείται το παραπεμπτικό του φορέα.
►Επισημαίνονται τα επιπρόσθετα ερωτήματα που θέτει ο κάθε φορέας βάσει της νομοθεσίας του (πέραν της συμπλήρωσης όλων των παθήσεων, του απαιτούμενου ανά φορέα συντάξιμου ποσοστού αναπηρίας και της διάρκειάς της), που θα πρέπει υποχρεωτικά να τίθενται υπόψη της Υ.Ε. κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο της έκδοσης γνωματεύσεων με ελλιπή στοιχεία που έχει σαν αποτέλεσμα την εκ νέου εισαγωγή των εκάστοτε περιπτώσεων σε Υ.Ε. για τις οφειλόμενες σύμφωνα με τα παραπάνω διευκρινίσεις.
Περαιτέρω, εφιστούμε την προσοχή, ώστε στις περιπτώσεις που οι εξεταζόμενοι είναι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και έχουν επιδοτηθεί για ασθένεια πριν από την αίτηση για χορήγηση σύνταξης αναπηρίας, να συμπληρώνεται υποχρεωτικά το ποσοστό αναπηρίας που έφεραν κατά τη διάρκεια της επιδότησης. Εάν υπάρχουν επί μέρους ποσοστά που αφορούν π.χ. σε προχρονολόγηση, προϋπάρχουσα, επιγενόμενη, ψυχική πάθηση, ατύχημα εργατικό, χρόνος επέλευσης της αναπηρίας κ.λπ. θα πρέπει αυτά να συμπληρώνονται υποχρεωτικά στο κείμενο της Γνωμάτευσης.
Επίσης, είναι υποχρεωτική η αναγραφή των περιπτώσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις των Ν.1140/1981, Ν.3232/2004 και 3518/2006 (συν.Υποδείγματα 1,2).
Όσον αφορά δε στις περιπτώσεις τυφλότητας, θα πρέπει να συμπληρώνεται υποχρεωτικά εάν ο ασφαλισμένος είναι πρακτικά τυφλός, καθώς και π ημερομηνία εμφάνισης της τυφλότητας.
Τέλος, υπενθυμίζουμε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 16 Ν.3846/2010 που σας έχουν κοινοποιηθεί με την εγκύκλιο 46/10, για τη«διάρκεια αναπηρίας επ” αόριστον» στις περιπτώσεις των πασχόντων, από τις παθήσεις που απαριθμούνται και με τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτές.
Από την κοινοποίηση του παρόντος καμία περίπτωση ελλειπούς γνωμάτευσης δεν θα αποστέλλεται στη Δ/νση Αναπηρίας & I.E. για διόρθωση ή συμπλήρωση (π.χ. ποσοστά στη ψυχική πάθηση, προχρονολόγηση, προϋπάρχουσα ή επιγενόμενη πάθηση, ατύχημα εργατικό ή εκτός εργασίας, επιδείνωση, επιδότηση ασθενείας, μεταβολή ημερομηνίας έναρξης αναπηρίας, χρόνος επέλευσης της αναπηρίας κ.λπ.).Για διόρθωση ή συμπλήρωση θα ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο Κεφάλαιο «Διευκρινιστικό ερώτημα Φορέα επί οριστικοποιημένης Γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής».
Β. ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ, Ή ΜΕ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ/ΝΤΗ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Συνταξιούχοι ή επιδοματούχοι ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Αναζητείται η τελευταία απόφαση Δ/ντή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τον ασφαλισμένο προκειμένου να εντοπιστούν:
α) η ημερομηνία λήξης της σχετικής παροχής, ώστε να μην παραμείνει ακάλυπτο το χρονικό διάστημα μέχρι τη νέα κρίση της Υ.Ε.
β) η αιτία της αναπηρίας (κοινή νόσος, εργατικό ατύχημα, ατύχημα εκτός εργασίας, επαγγελματική ασθένεια)
γ) η ημερομηνία ατυχήματος εφόσον η αναπηρία οφείλεται σε ατύχημα ή αποτελεί την κύρια αιτία της αναπηρίας, καθώς και το ποσοστό αυτής που οφείλεται στο ατύχημα
δ) το ποσοστό αναπηρίας στην επαγγελματική νόσο, εφόσον η κύρια αιτία της αναπηρίας είναι η επαγγελματική νόσος
ε) το τυχόν ποσοστό επιδείνωσης της πάθησης, εφόσον αυτό προκύπτει κατά τη νέα κρίση της Υ.Ε.
στ) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο να επισημανθεί για την ορθή κρίση της Υ.Ε.
Συνταξιούχοι ή επιδοματούχοι άλλων φορέων
α) Αναζητείται η τελευταία απόφαση Δ/ντή ή Πράξη χορήγησης,συνοδευόμενη από το παραπεμπτικό του φορέα.
β) Επισημαίνονται τα ειδικότερα ερωτήματα των φορέων που αναγράφονται στο παραπεμπτικό και ενημερώνεται σχετικά ο Πρόεδρος και τα μέλη της Υ.Ε.
Γ. ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ & ΛΟΙΠΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
Επισημαίνεται το κατά περίπτωση αιτούμενο επίδομα οικονομικής ενίσχυσης ή κοινωνικής παροχής (Προνοιακά επιδόματα), καθώς και κάθε άλλο αίτημα που αφορά π.χ. σε φορολογική απαλλαγή, ατέλεια, κάρτα ΑμεΑ, εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κ.λπ. (συν.Υποδείγματα 3,4,5).
Σε περίπτωση απουσίας ιατρού θα πρέπει αμέσως να λαμβάνει γνώση ο Υπεύθυνος ΚΕ.Π.Α., που θα επικοινωνεί στη συνέχεια με τον Δ/ντή της Μονάδας Υγείας του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου αυτός με τη σειρά του να προβαίνει αρμοδίως σε κάθε δυνατή προσπάθεια έγκαιρης αντικατάστασης του ιατρού που απουσιάζει και να αποφεύγεται με κάθε τρόπο η ακύρωση της προγραμματισμένης συνεδρίασης της Υ.Ε.
Ωστόσο σε περίπτωση ακύρωσης της συνεδρίασης Υ.Ε., θα πρέπει να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι θα τους αποσταλεί από την υπηρεσία νέα πρόσκληση για εξέταση από Υ.Ε.
Κατά την προσέλευση του εξεταζόμενου στη συνεδρίαση της Υ.Ε. θα γίνεται ταυτοποίηση των στοιχείων του προσερχόμενου προσώπου με του αιτούντα, ώστε να επιβεβαιώνεται η ταυτοπροσωπία.
Ενέργειες γραμματέων μετά το πέρας των συνεδριάσεων των Υ.Ε.:
1. Ελέγχεται η Γνωμάτευση ως προς την πληρότητά της σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η τελική Γνωμάτευση θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των παθήσεων του εξεταζόμενου και τα αντίστοιχα ποσοστά αναπηρίας, εφόσον έχει γίνει αναπομπή από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων.

2. Υπογράφονται οι Γνωματεύσεις από τον Πρόεδρο, τα μέλη και τη Γραμματέα στις Επιτροπής,
καθώς και από τον σύμβουλο ιατρό που τυχόν κλήθηκε να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη Επιτροπή.
3. Στις περιπτώσεις αντικατάστασης ιατρού θα διαγράφεται χειρόγραφα το ονοματεπώνυμο του ιατρού που δεν προσήλθε και θα αναγράφονται τα στοιχεία του αντικαταστάτη, ο οποίος και θα υπογράφει τη Γνωμάτευση.
4. Καταγράφεται το αποτέλεσμα στο Πινάκιο και υπογράφεται από τους ιατρούς που συμμετείχαν στην Επιτροπή, από την γραμματέα και από τον εξεταζόμενο, προς άρση κάθε αμφιβολίας για την παρουσία του εξεταζόμενου στην Επιτροπή.
5. Ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για την παραλαβή εκτύπωσης της Γνωμάτευσης Πιστοποίησης Αναπηρίας από τη Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. μετά την οριστικοποίησή της από το σύστημα ΟΠΣ-ΙΚΑ-ΙΚΑ.
6. * Μετά το πέρας των Υ.Ε, οι γραμματείς αποστέλλουν τον ιατρικό φάκελο στο ΚΕ.Π.Α. υποβολής της αίτησης στην περίπτωση που η εξέταση του αιτούντος έχει λάβει χώρα σε ΚΕ.Π.Α. διάφορο εκείνου της υποβολής αφού καταχωρηθεί στο σύστημα ΟΠΣ το αποτέλεσμα.
7. Παραδίδεται το Πινάκιο στον Πρόεδρο της Υ.Ε., ο οποίος θα το επιδίδει στον Υπεύθυνο ΚΕ.Π.Α. για αρχειοθέτηση.
8. ** Ο Υπεύθυνος ΚΕ.Π.Α. θα ενημερώνει άμεσα μέσω fax και όχι τηλεφωνικά τη Δ/νση Αναπηρίας & I.E. (210-5215347) στις περιπτώσεις:
α) αντικατάστασης ιατρών με τα στοιχεία του αντικαταστάτη ιατρού-ιατρών, αφού έχει προηγηθεί ηλεκτρονική καταχώρηση από τον Υπεύθυνο ΚΕ.Π.Α., των ονομάτων των ιατρών που λειτούργησαν ως αντικαταστάτες στην Υ.Ε. β) ακύρωσης της επιτροπής με τα στοιχεία της ακυρωθείσας επιτροπής ίδηλ.αριθμός επιτροπής ,ημερομηνία και ειδικότητα).
9. ***  οι γνωματεύσεις θα πρέπει να καταχωρούνται στο σύστημα ΟΠΣ- ΙΚΑ- ΕΤΑΜ αυθημερόν και με μεγάλη προσοχή, δεδομένου ότι τυχόν λάθη και παραλήψεις σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας ακυρώνουν το σύνολο των προσπαθειών που έχουν καταβληθεί και αποβαίνουν σε βάρος των εξυπηρετούμενων ασφαλισμένων/πολιτών.
Τονίζεται ότι σε περίπτωση ύπαρξης πλέον της μιας Γνωματεύσεων , μετά από αναπομπή περιστατικού σε Υ.Ε. με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, στο κείμενο της τελικής ψηφιοποιημένης γνωμάτευσης θα πρέπει να καταχωρείται αναλυτικά το σύνολο των παθήσεων και τα αντίστοιχα ποσοστά αναπηρίας ανά πάθηση, όπως προκύπτουν από τις αντίστοιχες χειρόγραφες γνωματεύσεις , καθώς και το συνολικό ποσοστό αναπηρίας, ώστε να απεικονίζεται ολόκληρη η κλινική εικόνα του ασφαλισμένου.
Σε περίπτωση Γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας Β” βάθμιας Επιτροπής ,ακόμη και αν επικυρώνεται το αποτέλεσμα της Α” βάθμιας Επιτροπής, θα πρέπει επίσης να αναγράφεται αναλυτικά η περιγραφή της πάθησης, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του εξεταζόμενου.
Επιπλέον, στα πλαίσια αποφυγής παρερμηνειών από τους εξεταζόμενους σχετικά με την ιατρική κρίση , όπως αυτή αποτυπώνεται στο έντυπο «Γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας», επισημαίνονται τα εξής:
- Δεν καταχωρείται στο ηλεκτρονικό σύστημα ΟΠΣ, στο πεδίο Στοιχεία Απόφασης Αναπηρίας, τα εδάφια και οι σχετικές σελίδες του ΕΚΠΠΑ(παλαιός ΚΕΒΑ), έτσι ώστε στο έντυπο που παραλαμβάνεται από τον ασφαλισμένο, να αναφέρεται μόνο η ιατρική κρίση και η διάρκεια αυτής.
- Να αποφεύγεται η αναγραφή συντόμευσης των παθήσεων (π.χ. ΣΝ, ΑΕΕ, AM, PCI κ.λ.π.) στη χειρόγραφη γνωμάτευση και κατ” επέκταση στην καταχώρηση της ηλεκτρονικής. (σχετ.εγγρ. Γ32/34/10/2013 της Δ/νσης Αναπηρίας & I.E.)
10. Η σάρωση της χειρόγραφης γνωμάτευσης * θα διενεργείται το αργότερο εντός δύο εργάσιμων ημερών μετά το πέρας της συνεδρίασης, προκειμένου να εξαλειφθεί το απαράδεκτο φαινόμενο της επί μακρόν καθυστέρησης οριστικοποίησης της σχετικής γνωμάτευσης, λόγω της μη έγκαιρης απεικόνισης των σχετικών στοιχείων στο σύστημα για τον αναγκαίο έλεγχο.
11. Στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιείται η εξέταση περιστατικού από την Υ.Ε. λόγω:
α) μη προσέλευσης του εξεταζόμενου β) αναπομπής σε άλλη ιατρική ειδικότητα γ) έλλειψης κρίσιμων ιατρικών στοιχείων
δ) μη πραγματοποίησης της συνεδρίασης της ΥΕ για οποιονδήποτε λόγο καταχωρείται η αιτία μη εξέτασης στο σύστημα ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και οι ιατρικοί φάκελοι επιστρέφονται στη Γραμματεία ΚΕ.Π.Α. για επαναπρογραμματισμό και προσδιορισμό νέας ημερομηνίας εξέτασης.
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ
Σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τη νομολογία που διέπουν το ασφαλιστικό δίκαιο δε νοείται ανάκληση ή τροποποίηση νόμιμα εκδοθείσας απόφασης. Παρόλα αυτά, εντοπίζονται μέχρι σήμερα περιπτώσεις οριστικοποιημένων στο σύστημα ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Γνωματεύσεων με λανθασμένα στοιχεία, ή και παραλείψεις σημαντικών στοιχείων, διαπιστώνοντας εκ των υστέρων ότι αυτά οφείλονται αποκλειστικά και μόνο σε λάθη και παραλείψεις κατά τη μεταφορά των σχετικών στοιχείων από τις χειρόγραφες Γνωματεύσεις των Υ.Ε., που ήταν ορθές στο σύστημα. Επομένως για λόγους χρηστής διοίκησης και προς αποκατάσταση της νομιμότητας, πρέπει να ακολουθείται στις συγκεκριμένες περιπτώσεις η κατωτέρω διαδικασία:
► Εκδίδεται τροποποιητική απόφαση Δ/ντή του Υποκ/τος που εδρεύει το ΚΕ.Π.Α., στο διατακτικό της οποίας θα αναφέρεται ο λόγος τροποποίησης.
► Κοινοποιείται επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής απόφασης στον ενδιαφερόμενο και στη Δ/νση Αναπηρίας & I.E. για περαιτέρω ενέργειες.

ΠΗΓΗ    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου